Přeskočit na obsah

RH Merch & Promo

RH Merch & Promo, s.r.o. založená začátkem roku 2016 podnikající v oblasti merchandisingu a promotion, není pouze běžnou obchodní společností poskytující specifický sortiment služeb, jsme mnohem víc!

Spolu se založením naší společnosti přišla myšlenka komplexní spolupráce více subjektů za účelem zkvalitnění služeb a nalezení nových způsobů řešení a rozvoje celého odvětví merchandisingu a promotion.


A tak se stalo. Společně se společnostmi BURRETA, s.r.o., RESARTA, s.r.o. a STENLYKA, s.r.o., které již na trhu působí několik let, jsme vytvořili novou formu spolupráce, tzv. skupinu. Současně jsme se stali leadrem celé skupiny a i když se může z počátku zdát, že jsme mladým a nezkušeným hráčem na trhu, opak je pravdou.

Právě díky vedení celé skupiny obchodních společností dlouhodobě působících na trhu merchanidisingu a promotion a našemu inovativnímu přístupu k celému odvětví jsme dosáhli vyšší úrovně v poskytování služeb v daných oblastech. Využitím úzké spolupráce celé skupiny a nové krve, která do skupiny přišla spolu s naší společností, jsme vytvořili nové koncepty a přístupy k dané problematice a to včetně způsobu poskytování služeb našim klientům. Díky spolupráci s již zkušenými matadory daného trhu disponujeme širokým rozsahem znalostí, zkušeností a praxí.


Merchandising

Služby Merchandisingu již dávno nespočívají pouze v rovnání výrobků do regálů. Dnes je Merchandising nedílnou součástí komunikace každé značky. Jde o první kontakt zákazníka se značkou a je třeba aby značka zanechala v mysli zákazníka ten správný dojem. Naši pracovníci jsou vyškolenými profesionály, kteří si uvědomují, jaký význam tento druh komunikace pro výrobce má a to nejen pro první kontakt, ale i pro budoucí věrnost značce.

Služby poskytované v oblasti Merchandisingu zahrnují:

 • Umístění zboží dle plánogramu
 • Čistota a přehlednost regálu
 • Dodržení principu FIFO (first in, first out)
 • Reporting

Monitoring

Pro vedení kvalitních obchodních kampaní je nezbytné disponovat podloženými a kvalitními daty. Naši pracovníci v oblasti monitoringu provádí místní šetření a našim klientům jsou poskytnuty soubory dat, na jejichž základě budují a realizují své marketingové kampaně.

Služby poskytované v oblasti monitoringu zahrnují:

 • Místní sběr dat
 • Stanovení cenového rozpětí
 • Zjišťování konkurenčních cen
 • Kvalitativní a kvantitativní výzkumy ve stanovených oblastech

Promotion

Pro úspěšnou marketingovou strategii je podstatné vést kvalitní promotion. Tento typ propagace umožňuje zákazníkům ztotožnit se se značkou a zafixovat si ji do podvědomí. Díky profesionalitě našich pracovníků si zákazník značku spojí s příjemnými vjemy a bude ji v budoucnu vnímat jako pozitivní. Osobní kontakt je nedílnou součástí pozitivního povědomí o značce či výrobku.

Naši promotéři poskytují našim klientům profesionální služby. Úspěšně prezentují stávající výrobky i nové produkty. Nebojí se výzev a vždy vyjdou maximálně vstříc přání klienta. Příjemný vzhled a vystupování jsou standardem našich promotérů.

Služby poskytované o oblasti promotion zahrnují:

 • Předvádění konkrétního produktu v určeném místě
 • Zvyšování pozitivního povědomí o značce formou osobního kontaktu
 • Propagaci pomocí vzorků a podpůrných letáků
 • Zvyšování informovanosti o značce, službě či produktu
 • Sampling, ochutnávky v místě, realizace soutěží

Remodeling

Cílem dobře odvedeného remodelingu provozovny je pozitivní reakce zákazníků. Je dnes naprosto zásadní součástí dobře provedeného remodelingu, že se zákazník v provozovně cítí příjemně, rychle se orientuje, nachází vše potřebné a v případě úspěšného remodelingu i vše na co by běžně zapomněl. Zákazníci a jejich spokojenost jsou základním měřítkem kvality úpravy layoutu provozovny a zboží.

Naši pracovníci v rámci remodelingů sledují a aplikují současné trendy a poznatky z výzkumů s cílem dosáhnout maximálních úspěchů. Sledují reakce zákazníků na nové podněty a z nich vytváří nové strategie, pro maximální efektivitu remodelingu.

Služby poskytované v oblasti remodelingu zahrnují:

 • Návrh nového layoutu provozovny
 • Návrh nového layoutu zboží
 • Designové práce nového vzhledu provozovny
 • Zpětný rozbor nově zvolené strategie
 • Drobné úpravy

RH Merch & Promo, s.r.o.
se sídlem Evropská 2589/33b
Dejvice 160 00 Praha 6

IČO: 050 12 431
DIČ: CZ05012431

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 256773, zastoupená JUDr. Radomírem Hesounem, jednatelem.

Kontakt: +420 731 710 514

https://www.embed-map.com

Oznámení o ochraně osobních údajů

I. Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby Vás informovalo o tom, jakým způsobem společnost RH Merch & Promo, s.r.o., IČO: 050 12 431, se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze sp. zn. C 256773 (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zaznamenává, ukládá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje.

II. Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje získané zejména v souvislosti se vznikem a trváním závazkového vztahu s jiným subjektem na základě uzavřené smlouvy. 

Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, tedy Společnost obdržela přímo od svého smluvního partnera nebo byly vytěženy z legálních a veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a obdobné registry).

III. Kategorie subjektů údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 • zákazníci a odběratelé Společnosti,
 • dodavatelé výrobků a služeb,
 • zaměstnanci Společnosti,
 • uchazeči o zaměstnání ve Společnosti,
 • jiní smluvní partneři Společnosti.

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Osobní údaje, které zpracováváme, mohou zahrnovat následující údaje:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů (např. jméno, příjmení, titul, IČO, adresa trvalého bydliště či sídla),
 • kontaktní informace jako e-mail a telefon, jsou-li nezbytné pro plnění smlouvy,
 • ostatní kategorie osobních údajů získaných se souhlasem dotčeného subjektu údajů či nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Společnosti.

V. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem a v rozsahu nezbytném pro:

 • plnění práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu,
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona,
 • ochranu našeho vlastnictví a podnikání, včetně ochrany našich případných právních nároků.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro nezbytně nutnou dobu, a to do doby trvání účelu jejich zpracování. Ponecháme-li si některé z osobních údajů i po skončení smluvního vztahu, bude to pouze za účelem plnění právní povinnosti či z důvodu ochrany a vymáhání našich případných právních nároků.

Vaše osobní údaje budou vymazávány postupně tak, jak uplyne účel jejich zpracování, nejpozději však do 3 let po skončení našeho smluvního vztahu, pokud však není jejich delší uchování odůvodněno zákonem či ochranou našich případných právních nároků.

VII. Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být Společností poskytnuty k dalšímu zpracování:

 • externím poskytovatelům služeb, které Společnosti poskytují služby v souvislosti s jejím podnikáním a správou jejího majetku (např. mzdové, účetní, právní a podobné služby),
 • osobám, kterým je Společnost povinna zpřístupnit osobní údaje na základě zákona nebo jiného právního předpisu.
 • Společnost nehodlá předávat Vaše osobní údaje do zahraničí. 

VIII. Práva subjektu údajů

Dotčený subjekt údajů se může na naši Společnost obrátit a uplatnit následující práva:

 • právo na přístup či informace nebo vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů vč. pořízení kopií těchto údajů,
 • právo na opravu nepřesných či chybných osobních údajů,
 • právo žádat v určitých případech úplné vymazání osobních údajů, pokud již jejich zpracování není potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • právo v případech upravených platnou legislativou požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů usoudíte-li, že nebylo prověřeno, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad oprávněnými zájmy subjektu údajů,
 • právo podat proti Společnosti stížnost u dozorového úřadu,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů,
 • právo získat od Společnosti osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci osobních údajů v případě, že (i) Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, nebo (ii) pokud se zpracování provádí automatizovaně.

IX. Ochrana osobních údajů

Naše společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k zamezení neoprávněného přístupu, pozměnění nebo výmazu osobních údajů neoprávněnou osobou. Přístup k osobním údajům mají jen oprávněné osoby, které je zpracovávají a uchovávají v uzamykatelných prostorách a v případě, že jsou uchovávány v elektronické podobě, jsou chráněny přístupovými hesly a dalšími vhodnými softwarovými bezpečnostními prvky.

X. Používání souborů cookies

Pokud má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává Společnost chování z cookies umístěných na svých internetových stránkách pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely poskytování internetové reklamy.

Používané typy souborů cookies:

 • funkční cookies jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují návštěvníkům pohyb po webu; jsou povoleny vždy, jejich využívání umožňuje oprávněný zájem, Společnost je povinna o jejich využívání návštěvníky webu informovat,
 • analytické cookies shromažďují neosobní informace, které pomáhají pochopit chování návštěvníků na webu; pokud není souhlas zaškrtnut, je vypnuto odesílání dat do Google Analytics,
 • marketingové cookies se využívají pro personalizaci reklamy, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivé uživatele a tím hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.
 • Všechny soubory cookie používané serverem Společnosti jsou používány v souladu se současným zákonem o cookies EU. Soubory cookie lze kdykoli smazat; mohou se ale ztratit veškeré informace, které umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webu včetně nastavení personalizace.
 • Nastavení použití souborů cookies je součástí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo je omezit na vybrané typy.
 • Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie lze nalézt v dokumentaci příslušných internetových prohlížečů.

XI. Kontaktní informace

Kontaktní email pro veškerou komunikaci týkající se osobních údajů: gdpr@rhgroup.cz